Klauzula informacyjna dla klientów

INFORMACJA RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [„RODO”], które weszło w życie 25 maja 2018 r. przekazujmy następujące informacje:

 1. 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje
o celach i sposobach ich przetwarzania jest Amlux Work Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa („ADO”).

 1. 2. W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1)   zawarcia i realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną [art. 6 ust.1 lit. b) RODO];

2)   realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora w szczególności wynikających
z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j.
z dnia 2018.02.20) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 t.j. z dnia 2018.04.27) [art. 6 ust.1 lit. c) RODO];

3)   ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą
z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego ww. roszczeń oraz obrona przed tymi roszczeniami [art. 6 ust.1 lit. f) RODO];

4)   marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez administratora –  podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest oferowanie klientom administratora informacji o produktach i usługach świadczonych przez administratora [art. 6 ust.1 lit. f) RODO];

5)   badania satysfakcji Klientów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest utrzymywanie wysokiej jakości usług i obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów
z produktów i usług oferowanych przez ADO [art. 6 ust.1 lit. f) RODO].

W zakresie w jakim wyrażona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane te przetwarzane będą w sposób i zakresie określonym w przedmiotowej zgodzie.

 1. 3. Czy mogą Państwo odmówić podania danych osobowych, o które prosimy?

Podanie danych osobowych wymaganych w związku z zawieraną z Panią/Panem umową jest konieczne do zawarcia przedmiotowej umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez podania przez Panią/Pana danych osobowych realizacja umowy nie będzie możliwa. Podanie danych osobowych, co do których zwracamy się do Państwa o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (w szczególności w celu używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.0.1954 t.j.) jest całkowicie dobrowolne.

 1. 4. Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez administratora innym podmiotom?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

1)   podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zwartych z nami umów np.:  firmom informatycznym obsługującym nasze systemy; podwykonawcom świadczącym usługi na naszą rzecz; podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i produktów; podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, rozpatrywania reklamacji, fakturowania i rozliczania umów, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne lub podatkowe;

2)   firmom pocztowym i kurierskim – w związku z przekazywaniem korespondencji; firmom prowadzącym działalność płatniczą – w związku z dokonywanymi płatnościami; firmom nabywającym od nas wierzytelności – w związku ze sprzedażą długów.

 1. 5. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane te są przetwarzane.

Dane osobowe będą przechowywane przez

1)   okres wynikający z przepisów prawa nakazujących przechowywanie danych przez określony czas;

2)   okres niezbędny do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy;

3)   do momentu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z zawartą z Panią/Panem umową;

4)   przez okres realizowania przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów.

 1. 6. Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.

W określonym w RODO zakresie przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także ich przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla klientów

INFORMACJA RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [„RODO”], które weszło w życie 25 maja 2018 r. przekazujmy następujące informacje:

 1. 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje
o celach i sposobach ich przetwarzania jest Amlux Work Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa („ADO”).

 1. 2. W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1)   zawarcia i realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną [art. 6 ust.1 lit. b) RODO];

2)   realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora w szczególności wynikających
z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j.
z dnia 2018.02.20) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 t.j. z dnia 2018.04.27) [art. 6 ust.1 lit. c) RODO];

3)   ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą
z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego ww. roszczeń oraz obrona przed tymi roszczeniami [art. 6 ust.1 lit. f) RODO];

4)   marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez administratora –  podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest oferowanie klientom administratora informacji o produktach i usługach świadczonych przez administratora [art. 6 ust.1 lit. f) RODO];

5)   badania satysfakcji Klientów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest utrzymywanie wysokiej jakości usług i obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów
z produktów i usług oferowanych przez ADO [art. 6 ust.1 lit. f) RODO].

W zakresie w jakim wyrażona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane te przetwarzane będą w sposób i zakresie określonym w przedmiotowej zgodzie.

 1. 3. Czy mogą Państwo odmówić podania danych osobowych, o które prosimy?

Podanie danych osobowych wymaganych w związku z zawieraną z Panią/Panem umową jest konieczne do zawarcia przedmiotowej umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez podania przez Panią/Pana danych osobowych realizacja umowy nie będzie możliwa. Podanie danych osobowych, co do których zwracamy się do Państwa o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (w szczególności w celu używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.0.1954 t.j.) jest całkowicie dobrowolne.

 1. 4. Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez administratora innym podmiotom?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

1)   podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zwartych z nami umów np.:  firmom informatycznym obsługującym nasze systemy; podwykonawcom świadczącym usługi na naszą rzecz; podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i produktów; podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, rozpatrywania reklamacji, fakturowania i rozliczania umów, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne lub podatkowe;

2)   firmom pocztowym i kurierskim – w związku z przekazywaniem korespondencji; firmom prowadzącym działalność płatniczą – w związku z dokonywanymi płatnościami; firmom nabywającym od nas wierzytelności – w związku ze sprzedażą długów.

 1. 5. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane te są przetwarzane.

Dane osobowe będą przechowywane przez

1)   okres wynikający z przepisów prawa nakazujących przechowywanie danych przez określony czas;

2)   okres niezbędny do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy;

3)   do momentu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z zawartą z Panią/Panem umową;

4)   przez okres realizowania przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów.

 1. 6. Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.

W określonym w RODO zakresie przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także ich przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.