INFORMACJA O RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych,
wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1) („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018r. w związku z
pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące
informacje:

1.
Kto jest administratorem danych osobowych?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli
podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest AMLUX Sp. z o. o. z siedzibą ul. Grójecka 77, 02-094
Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124891,
NIP 5213039566, REGON 016125261, kapitał zakładowy 275 000,00 zł.

2.

Kto jest Inspektorem ochrony danych i jak się z nim kontaktować?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod
adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres
e-mail: iod@amlux.pl we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3.

W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie?

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu:

· zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora – (
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

 • zawarcia i realizacji umów zawartych z Panią/Panem – podstawą
  prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia
  i realizacji umowy – (art. 6 ust.1 lit. b) RODO)

· ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi
z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)

· wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów
księgowych dotyczących realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania
danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości – (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)

· marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez
Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;
prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dostarczenie klientom
informacji o produktach i usługach świadczonych przez Administratora – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)

· w celu badania satysfakcji klientów – podstawą prawną przetwarzania
danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest
utrzymywanie wysokiej jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
naszych Klientów z produktów i usług – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)

4.

Czy w Państwa sprawie będą podejmowane decyzje w sposób automatyczny w
oparciu o profilowanie?

Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowanego
przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowaniu, wywołującej skutki
prawne dla osoby, której dane są przetwarzane.

5.

Czy mogą Państwo odmówić podania danych osobowych, o które prosimy?

Podanie danych w związku z zawieraną umową są konieczne do zawarcia umowy
oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez ich podania nie
będzie możliwe zawarcie umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest
całkowicie dobrowolne.

6.

Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Administratora innym
podmiotom?

· Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zwartych z
nami umów np.: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy; podwykonawcy
świadczący na naszą rzecz usługi; firmy pośredniczące w sprzedaży naszych
usług i produktów; firmy świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowe,
rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości
obsługi, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze,
prawne, podatkowe.

· innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Twoje dane we
własnym imieniu np.: firmy pocztowe i kurierskie – w związku z
przekazywaniem korespondencji; firmy prowadzące działalność płatniczą – w
związku z dokonywanymi płatnościami; firmy nabywające od nas wierzytelności
– w związku ze sprzedażą długów; firmy świadczące na naszą rzecz usługi
księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem
danych.

7.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy)?

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

8.
Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe:

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikających z przepisów prawa lub wycofania przez Państwa zgody, jeżeli
dane przetwarzanie były w oparciu o wyrażenie zgody.

9.
Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu
  do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia
  danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o
  przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
  używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w
  jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania
  umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe
  może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych
 • wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
  przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora.
 • prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
  osobowych jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej
  cofnięciem.
 • wniesienia
  skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10.
Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

Administrator zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień dotyczących
ochrony danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane
kontaktowe zostały wskazane wyżej.

11.
Jak skorzystać z prawa do wniesienia skargi?

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z
przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

INFORMACJA O RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych,
wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1) („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018r. w związku z
pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące
informacje:

1.
Kto jest administratorem danych osobowych?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli
podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest AMLUX Sp. z o. o. z siedzibą ul. Grójecka 77, 02-094
Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124891,
NIP 5213039566, REGON 016125261, kapitał zakładowy 275 000,00 zł.

2.

Kto jest Inspektorem ochrony danych i jak się z nim kontaktować?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod
adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres
e-mail: iod@amlux.pl we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3.

W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie?

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu:

· zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora – (
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

 • zawarcia i realizacji umów zawartych z Panią/Panem – podstawą
  prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia
  i realizacji umowy – (art. 6 ust.1 lit. b) RODO)

· ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi
z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)

· wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów
księgowych dotyczących realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania
danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości – (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)

· marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez
Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;
prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dostarczenie klientom
informacji o produktach i usługach świadczonych przez Administratora – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)

· w celu badania satysfakcji klientów – podstawą prawną przetwarzania
danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest
utrzymywanie wysokiej jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
naszych Klientów z produktów i usług – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)

4.

Czy w Państwa sprawie będą podejmowane decyzje w sposób automatyczny w
oparciu o profilowanie?

Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowanego
przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowaniu, wywołującej skutki
prawne dla osoby, której dane są przetwarzane.

5.

Czy mogą Państwo odmówić podania danych osobowych, o które prosimy?

Podanie danych w związku z zawieraną umową są konieczne do zawarcia umowy
oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez ich podania nie
będzie możliwe zawarcie umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest
całkowicie dobrowolne.

6.

Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Administratora innym
podmiotom?

· Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zwartych z
nami umów np.: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy; podwykonawcy
świadczący na naszą rzecz usługi; firmy pośredniczące w sprzedaży naszych
usług i produktów; firmy świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowe,
rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości
obsługi, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze,
prawne, podatkowe.

· innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Twoje dane we
własnym imieniu np.: firmy pocztowe i kurierskie – w związku z
przekazywaniem korespondencji; firmy prowadzące działalność płatniczą – w
związku z dokonywanymi płatnościami; firmy nabywające od nas wierzytelności
– w związku ze sprzedażą długów; firmy świadczące na naszą rzecz usługi
księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem
danych.

7.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy)?

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

8.
Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe:

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikających z przepisów prawa lub wycofania przez Państwa zgody, jeżeli
dane przetwarzanie były w oparciu o wyrażenie zgody.

9.
Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu
  do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia
  danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o
  przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
  używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w
  jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania
  umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe
  może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych
 • wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
  przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora.
 • prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
  osobowych jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej
  cofnięciem.
 • wniesienia
  skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10.
Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

Administrator zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień dotyczących
ochrony danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane
kontaktowe zostały wskazane wyżej.

11.
Jak skorzystać z prawa do wniesienia skargi?

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z
przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.